ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่ 3 ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์การให้บริการงาน ของกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่ 3 ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์การให้บริการงาน ของกระทรวงยุติธรรม

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ได้รับการรองรับมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับพื้นฐาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ได้รับการรองรับมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับพื้นฐาน
ยกเลิกสำเนาเอกสารทุกงานบริการยุติธรรม  ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

ยกเลิกสำเนาเอกสารทุกงานบริการยุติธรรม ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

No Gift Policy งดให้ งดรับ

pajaree.c
54 view
No Gift Policy งดให้ งดรับ

No Gift Policy งดให้ งดรับ

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 24 ชั่วโมง

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 24 ชั่วโมง
เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงาน

เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณ์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม