รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 22 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 22

รายชื่อ รุ่นที่ 22_pdf ดูแล้ว 22 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม" รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม"

รายชื่อผู้ผ่านฝึกอบรม Microsoft Excel” รายชื่อผู้ผ่านฝึกอบรม Microsoft Excel”

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  หลักสูตร โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)

ราบชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร รุ่นที่ ๑-๒ ราบชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร รุ่นที่ ๑-๒

รายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ ๒ รายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ ๒

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง  ๑๐ - ๑๒ มค. ๒๕๖๑ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ - ๑๒ มค. ๒๕๖๑

 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น  (บธต.) รุ่นที่ ๒๗ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ ๒๗

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชที่ดี รุ่นที่ ๒๑ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชที่ดี รุ่นที่ ๒๑

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1-2 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1-2

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๘ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๘