ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมรับการคุ้มครอง(แบบ สคพ.5) (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (แบบ สคพ.4) (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
คำขอรับค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือ บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (แบบ สคพ.3) (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
คำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน (แบบ สคพ.2) (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
คำร้องขอใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน (แบบ สคพ .1) (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
คำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
คำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
แบบฟอร์มการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ (ของ สป.) (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
แบบฟอร์มรายงานสถิติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
แบบฟอร์มการเบิก - จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)
แบบฟอร์มการขอใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องใช้สำนักงาน (10 มี.ค. 2560 14:41 น.)