คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรเร่งรัด" รุ่นที่ ๑/๖๒ (3 พ.ค. 2562 15:07 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและน้ำ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (3 พ.ค. 2562 15:04 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬาสมัพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (3 พ.ค. 2562 15:00 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะราย) (3 พ.ค. 2562 14:59 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (3 พ.ค. 2562 14:58 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (22 เม.ย. 2562 14:58 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง (22 เม.ย. 2562 11:59 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำงานการจัดระบบการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี (Half way house) โครงการนำร่องชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส (22 เม.ย. 2562 11:55 น.)
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๒ ลงันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (22 เม.ย. 2562 11:48 น.)
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (22 เม.ย. 2562 11:28 น.)
คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจนับคะแนน (21 มี.ค. 2562 12:01 น.)
คำสั่งที่ ๘๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ (21 มี.ค. 2562 11:59 น.)