คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (11 ก.พ. 2562 16:27 น.)
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (11 ก.พ. 2562 16:25 น.)
คำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ถอนถอดพนักงานคุมประพฤติ (11 ก.พ. 2562 16:24 น.)
คำสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานใหองค์การระหว่างประเทศ (1 ก.พ. 2562 14:57 น.)
คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับการฝึกอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืนในโครงการ The Hero Food Academy (1 ก.พ. 2562 14:54 น.)
คำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (1 ก.พ. 2562 14:48 น.)
คำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (23 ม.ค. 2562 15:19 น.)
คำสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกระทรวงยุติธรรม (23 ม.ค. 2562 15:18 น.)
คำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานคุมประพฤติผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง (23 ม.ค. 2562 15:16 น.)
คำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน (23 ม.ค. 2562 15:15 น.)
คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (23 ม.ค. 2562 15:14 น.)
คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม (23 ม.ค. 2562 15:13 น.)