คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๓๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๓๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการความร่วมมือด้านการออกแบบอาคาร สถานที่ และสถานควบคุมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของกระทรวงยุติธรรม (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)
คำสั่งที่ ๓๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ