คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมครบรอบ ๑๒ ปี การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
คำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
คำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีการเช่าของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และการตั้งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในอาคารบูรณาการฯ
คำสั่งที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คำสั่งที่ ๒๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งและยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๒๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม