คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (28 มิ.ย. 2561 10:21 น.)
คำสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (28 มิ.ย. 2561 10:20 น.)
คำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (28 มิ.ย. 2561 10:14 น.)
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (28 มิ.ย. 2561 10:11 น.)
คำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง (28 มิ.ย. 2561 10:07 น.)
คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง (28 มิ.ย. 2561 10:05 น.)
คำสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนกำลังใจพ้นภัยยาเสพติด (12 มิ.ย. 2561 09:21 น.)
คำสั่งที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติบัคคลที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง (12 มิ.ย. 2561 09:19 น.)
คำสั่งที่ ๑๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (12 มิ.ย. 2561 09:17 น.)
คำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (12 มิ.ย. 2561 09:15 น.)
คำสั่งที่ ๑๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (22 พ.ค. 2561 13:38 น.)
คำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนหน้า) (22 พ.ค. 2561 13:36 น.)