คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ๒๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
คำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
คำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เพิ่มเติม 
คำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
คำสั่งที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ 
คำสั่งที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง๕ระกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา