คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (22 พ.ค. 2561 13:34 น.)
คำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (22 พ.ค. 2561 13:33 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (9 พ.ค. 2561 09:22 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ (9 พ.ค. 2561 09:18 น.)
คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย (27 เม.ย. 2561 14:09 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (27 เม.ย. 2561 09:28 น.)
คำสั่งที่ ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม (27 เม.ย. 2561 09:27 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (11 เม.ย. 2561 09:52 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (11 เม.ย. 2561 09:50 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่เด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (11 เม.ย. 2561 09:49 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (11 เม.ย. 2561 09:47 น.)
คำสั่งที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร (26 มี.ค. 2561 09:32 น.)