คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม (26 มี.ค. 2561 09:30 น.)
คำสั่งที่ ๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ (26 มี.ค. 2561 09:28 น.)
คำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Right - NAP) (20 มี.ค. 2561 10:05 น.)
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (20 มี.ค. 2561 08:46 น.)
คำสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการเรียกชำระอากรแสตมป์ค้างชำระจากการขายทอดตลาด (14 มี.ค. 2561 09:25 น.)
คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ (14 มี.ค. 2561 09:24 น.)
คำสั่งที่ ๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งและยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (2 มี.ค. 2561 11:53 น.)
คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลเพื่อรายงานแนวโน้มอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมต่อสหประชาชาติ (2 มี.ค. 2561 11:51 น.)
คำสั่งที่ ๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม (2 มี.ค. 2561 11:50 น.)
คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลเพื่อรายงานแนวโน้มอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมต่อสหประชาชาติ (27 ก.พ. 2561 11:09 น.)
คำสั่งที่ ๖๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (21 ก.พ. 2561 09:59 น.)
คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง และยกเลิกคำสั่งคณะทำงานถ่ายโอนงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง (14 ก.พ. 2561 16:44 น.)