คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (9 ก.พ. 2561 09:38 น.)
คำสั่งที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (9 ก.พ. 2561 09:36 น.)
คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (9 ก.พ. 2561 09:35 น.)
คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (9 ก.พ. 2561 09:33 น.)
คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (30 ม.ค. 2561 12:00 น.)
คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (30 ม.ค. 2561 11:58 น.)
คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (30 ม.ค. 2561 11:55 น.)
คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเนื่องในโอกาศครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๗ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (30 ม.ค. 2561 11:35 น.)
คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการประสานและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการโครงสร้างพิ้นฐานของรัฐ (คปช.) (16 ม.ค. 2561 12:04 น.)
คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (16 ม.ค. 2561 12:02 น.)
คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม (16 ม.ค. 2561 12:01 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงยุติธรรม  (9 ม.ค. 2561 14:57 น.)