คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (21 มี.ค. 2562 11:57 น.)
คำสั่งที่ ๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (21 มี.ค. 2562 11:56 น.)
คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (19 มี.ค. 2562 16:10 น.)
คำสั่งที่ ๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (19 มี.ค. 2562 16:06 น.)
คำสั่งที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (19 มี.ค. 2562 16:03 น.)
คำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมด้านกฎหมายอาเซียน: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการโอนตัวนักโทษในอาเซียน(ASEAN Law Forum:Workshop on Tranfer of Sentenced Persons in ASEAN) (13 มี.ค. 2562 12:03 น.)
คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (13 มี.ค. 2562 10:18 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๗/๒๕๖๒ แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าห้องประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 10:22 น.)
คำสั่งที่ ๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (12 มี.ค. 2562 11:34 น.)
คำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (12 มี.ค. 2562 11:31 น.)
คำสั่งที่ ๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (8 มี.ค. 2562 11:06 น.)
คำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการอำนวยความยุติธรรมและงานบริการประชาชนในภูมิภาค (8 มี.ค. 2562 11:04 น.)