คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
คำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
คำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนกำลังใจพ้นภัยยาเสพติด
คำสั่งที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติบัคคลที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง
คำสั่งที่ ๑๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๑๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนหน้า)
คำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ