คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (23 ม.ค. 2562 15:14 น.)
คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม (23 ม.ค. 2562 15:13 น.)
คำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน (23 ม.ค. 2562 15:12 น.)
คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (23 ม.ค. 2562 15:11 น.)
คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (23 ม.ค. 2562 15:10 น.)
คำสั่งที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง (23 ม.ค. 2562 15:08 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (8 ม.ค. 2562 11:51 น.)
คำสั่งที่ ๔๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม (8 ม.ค. 2562 11:50 น.)
คำสั่งที่ ๔๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง พ.ศ. .... (8 ม.ค. 2562 11:48 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะราย) (8 ม.ค. 2562 11:46 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาแทนปลัดกระทรวง (8 ม.ค. 2562 11:45 น.)
คำสั่งที่ ๔๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๘ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ (8 ม.ค. 2562 11:44 น.)