คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๑๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ
คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย
คำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่เด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม