คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ
คำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Right - NAP)
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการเรียกชำระอากรแสตมป์ค้างชำระจากการขายทอดตลาด
คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์
คำสั่งที่ ๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งและยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลเพื่อรายงานแนวโน้มอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมต่อสหประชาชาติ
คำสั่งที่ ๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลเพื่อรายงานแนวโน้มอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมต่อสหประชาชาติ
คำสั่งที่ ๖๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง และยกเลิกคำสั่งคณะทำงานถ่ายโอนงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน