คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (4 ธ.ค. 2561 09:32 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (4 ธ.ค. 2561 09:09 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (4 ธ.ค. 2561 09:08 น.)
คำสั่งที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (4 ธ.ค. 2561 09:07 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (4 ธ.ค. 2561 09:06 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (4 ธ.ค. 2561 09:05 น.)
คำสั่งที่ ๓๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการความร่วมมือด้านการออกแบบอาคาร สถานที่ และสถานควบคุมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของกระทรวงยุติธรรม (เพิ่มเติม) (21 พ.ย. 2561 10:17 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (21 พ.ย. 2561 10:15 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (21 พ.ย. 2561 10:14 น.)
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม (8 พ.ย. 2561 16:17 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (8 พ.ย. 2561 16:16 น.)
คำสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ (2 พ.ย. 2561 15:08 น.)