คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม (2 พ.ย. 2561 15:06 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการแทนปลัดกระทรวง (26 ต.ค. 2561 08:41 น.)
คำสั่งที่ ๓๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (25 ต.ค. 2561 11:45 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม (เพิ่มเติม) (25 ต.ค. 2561 11:44 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (25 ต.ค. 2561 11:43 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง (25 ต.ค. 2561 11:41 น.)
คำสั่งที่ ๓๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (25 ต.ค. 2561 11:40 น.)
คำสั่งที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (25 ต.ค. 2561 11:39 น.)
คำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (25 ต.ค. 2561 11:37 น.)
คำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (25 ต.ค. 2561 11:05 น.)
คำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (10 ต.ค. 2561 10:52 น.)
คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (10 ต.ค. 2561 10:51 น.)