คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมครบรอบ ๑๒ ปี การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (10 ต.ค. 2561 10:50 น.)
คำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน (10 ต.ค. 2561 10:48 น.)
คำสั่งที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (10 ต.ค. 2561 10:46 น.)
คำสั่งที่ ๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน (10 ต.ค. 2561 10:45 น.)
คำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน (10 ต.ค. 2561 10:44 น.)
คำสั่งที่ ๒๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีการเช่าของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และการตั้งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในอาคารบูรณาการฯ (26 ก.ย. 2561 10:35 น.)
คำสั่งที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (26 ก.ย. 2561 10:34 น.)
คำสั่งที่ ๒๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (26 ก.ย. 2561 10:32 น.)
คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งและยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (26 ก.ย. 2561 10:31 น.)
คำสั่งที่ ๒๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (26 ก.ย. 2561 10:30 น.)
คำสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (26 ก.ย. 2561 10:29 น.)
คำสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ (26 ก.ย. 2561 10:28 น.)