คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผุู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
คำสั่งที่ ๓๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๓๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๓๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คำสั่งที่ ๓๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คำสั่งที่ ๒๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง