คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานติดตามการใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) (26 ก.ย. 2561 10:26 น.)
คำสั่งที่ ๑๐๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2561 14:30 น.)
คำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรม (6 ก.ย. 2561 16:23 น.)
คำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (6 ก.ย. 2561 16:21 น.)
คำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ (6 ก.ย. 2561 16:20 น.)
คำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (6 ก.ย. 2561 16:19 น.)
คำสั่งที่ ๒๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (6 ก.ย. 2561 16:18 น.)
คำสั่งที่ ๒๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (6 ก.ย. 2561 16:18 น.)
คำสั่งที่ ๒๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (6 ก.ย. 2561 16:17 น.)
คำสั่งที่ ๒๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงยุติธรรม (23 ส.ค. 2561 14:49 น.)
คำสั่งที่ ๒๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (23 ส.ค. 2561 14:36 น.)
คำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ (Forum on Asian Insolvency Reform) (23 ส.ค. 2561 14:26 น.)