คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม (23 ส.ค. 2561 14:24 น.)
คำสั่งที่ ๒๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (23 ส.ค. 2561 14:22 น.)
คำสั่งที่ ๒๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการอาสาสมีครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (23 ส.ค. 2561 14:21 น.)
คำสั่งที่ ๒๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (23 ส.ค. 2561 14:20 น.)
คำสั่งที่ ๒๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการย้ายเรือนจำจังหวัดยโสธร (23 ส.ค. 2561 14:19 น.)
คำสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (1 ส.ค. 2561 15:21 น.)
คำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดระบบและการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี (Half way house) โครงการนำร่องชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส (1 ส.ค. 2561 15:20 น.)
คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (1 ส.ค. 2561 15:16 น.)
คำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะราย) (1 ส.ค. 2561 15:11 น.)
คำสั่งที่ ๑๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผ฿้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณารับคำร้องขอการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพืจารณาใหม่ (1 ส.ค. 2561 15:10 น.)
คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทุจริตประพฤติผิดมิชอบ (1 ส.ค. 2561 15:09 น.)
คำสั่งที่ ๑๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (1 ส.ค. 2561 15:07 น.)