สารบัญหนังสือเวียน

คำสั่งที่ ๓๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 เรื่อง Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล จำนวน 20 ชิ้น เลี้ยงงานวันเด็กแห่งชาติ
ชี้แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบกลางในความรับผิดชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอรับบิณฑบาตของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์เรื่องสั้น "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร"
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์เรื่องสั้น "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2560"
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันเด็ก