สารบัญหนังสือเวียน

ชี้แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบกลางในความรับผิดชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ขอรับบิณฑบาตของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์เรื่องสั้น "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร" (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์เรื่องสั้น "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร" (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2560" (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันเด็ก (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 20 ราย (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
แจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร. (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ประกาศพระราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)