สารบัญหนังสือเวียน

การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก การจัดงานเฉลิมฉลอง “30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” (11 ต.ค. 2562 14:03 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล "ฏรเระฟส ฑีื 2019 (4 ต.ค. 2562 11:52 น.)
แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี (4 ต.ค. 2562 11:50 น.)
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (25 ก.ย. 2562 15:43 น.)
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติ ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี (25 ก.ย. 2562 15:42 น.)
นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป (20 ก.ย. 2562 13:30 น.)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปลี่ยนเป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (18 ก.ย. 2562 15:57 น.)
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (18 ก.ย. 2562 15:56 น.)
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ (12 ก.ย. 2562 13:27 น.)
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ราย (2 ก.ย. 2562 09:47 น.)
แจ้งกำหนดการเปิดทำการศาลแขวงเชียงดาว (2 ก.ย. 2562 09:46 น.)
เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (26 ส.ค. 2562 10:43 น.)