สารบัญหนังสือเวียน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2560" (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันเด็ก (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 20 ราย (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
แจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร. (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
ประกาศพระราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (23 ม.ค. 2560 11:51 น.)
แจ้งเรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน และเรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (23 ม.ค. 2560 11:50 น.)
  • ว514 ดูแล้ว 11 ครั้ง
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (23 ม.ค. 2560 11:50 น.)
  • ว498 ดูแล้ว 9 ครั้ง
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว497 ดูแล้ว 9 ครั้ง
ประกาศยกเลิกแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1.) (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว495 ดูแล้ว 7 ครั้ง