ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) พ.ศ. 2562

ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module Manual) ของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module Manual) ของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กฎกระทรวงนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 20 ธ.ค.60

กฎกระทรวงนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 20 ธ.ค.60
กฎกระทรวงฉบับใหม่ 2560

กฎกระทรวงฉบับใหม่ 2560

บรรยายนักจิตวิทยา 23 ก.พ.60

บรรยายนักจิตวิทยา 23 ก.พ.60
บรรยายนักสังคมสงเคราะห์ 20 ธ.ค.60

บรรยายนักสังคมสงเคราะห์ 20 ธ.ค.60

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 20 ธ.ค.60

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 20 ธ.ค.60
บทความนักจิต (วารสาร กบค.)

บทความนักจิต (วารสาร กบค.)

วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"


กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 0 2141 5283-5