รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล : โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy : DL) กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร Digital Tools รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล : โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร Digital Tools รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล : โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy : DL) กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร Digital Tools รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล : โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร Digital Tools รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL)กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยี Blockchain กับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันอังคารที่ ๕ – วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL)กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยี Blockchain กับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันอังคารที่ ๕ – วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL)กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตร Professional Excel Advance Essential ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL)กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตร Professional Excel Advance Essential ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL)กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร InfoGraphic Media & Presentation ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการที่ ๓ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL)กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร InfoGraphic Media & Presentation ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๔ Presentation Basic รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๔ Presentation Basic รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๔ Presentation Basic รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๔ Presentation Basic รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๓ Spreadsheets Basic รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๓ Spreadsheets Basic รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๓ Spreadsheets Basic รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๓ Spreadsheets Basic รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๒ Word Processing Basic รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๒ Word Processing Basic รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒

 โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๒ Word Processing Basic รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ ๑ พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๒ Word Processing Basic รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒

โครงการที่ 1พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๑ Computer & Online basic รุ่นที่ ๒ วันที่๒๑ ม.ค.๒๕๖๒ และ วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการที่ 1พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรมที่ ๑ Computer & Online basic รุ่นที่ ๒ วันที่๒๑ ม.ค.๒๕๖๒ และ วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒