ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Marketing ๔.๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2562 17:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2562 16:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562 15:57 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2562 15:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรายงานเรื่อง Social media และ facebook กับการเสพติด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562 10:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังเกี่ยวกับคดีปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 17:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังเกี่ยวกับคดีปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการคลัง จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 17:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของกองทุนยุติธรรม จำนวน ๓๙ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๓๙ คน ค่าซ่อมแซมบำรุง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) (15 มี.ค. 2562 11:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562 09:54 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 128 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2562 14:45 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานถอดบทเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2562 13:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างTOR ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (13 มี.ค. 2562 17:59 น.)