ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 เม.ย. 2563 17:14 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริฯ (Inspire Update) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 เม.ย. 2563 17:11 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดทำรายงานเรื่อง การเตรียมพร้อมการป้องกันและการควบคุมไวรัสโควิด 19 ในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2563 15:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและงานบริการด้านงานยุติธรรมผ่านสื่อวิทยุ ในรูปแบบภาษาท้องถิ่น ๔ ภาค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2563 13:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563 16:34 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563 16:00 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7 เม.ย. 2563 17:19 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563 15:18 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุม ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักร/อุปกรณ์ ระบบวิศวกรรม ประกอบอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563 14:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2563 11:46 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2563 11:44 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานเรื่อง การเตรียมพร้อมการป้องกันและการควบคุมไวรัสโควิด 19 ในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2563 17:18 น.)