ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 160 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562 15:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562 15:13 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีศึกษาอัตราค่าจ้างทนายความกองทุนยุติธรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2562 21:42 น.)
ร่าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Web Services) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ค. 2562 20:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ค. 2562 18:34 น.)
ร่างขอบเขตของงาน ประกาศ และเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบูรณาการจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (23 พ.ค. 2562 18:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562 16:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562 16:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ค. 2562 16:42 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562 15:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562 15:09 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานพิมพ์ Pop Up เรื่องการช่วยเหลือ ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ (Justice Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562 09:57 น.)