ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างTOR ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อทดแทนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ม.ค. 2562 14:41 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ม.ค. 2562 14:14 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือ โครงการประเมินนโยบาย/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 15:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 15:20 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 15:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัส VIP และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 15:14 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 15:06 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้)จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 14:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 14:52 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 ถึง 2565) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 14:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา เรื่องซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง ใช้ในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 14:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา เรื่อง จ้างทำตรายางจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562 14:10 น.)