ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ร่างรายละเอียดและขอบเขตของงาน งานจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา และรายละเอียดและขอบเขตของงาน งานจ้างโครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการยกระดับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการจัดทำสื่อประเภทหนังสือเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้กฎหมายบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรมช่องทางติดต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างทำรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาจิตด้วยกระบวนการพุทธศิลป์กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจด้านงานยุติธรรม ในรูปแบบวารสารยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายด้านการยกร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ (ตู้) เดินทางไปราชการจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตพิมพ์เอกสารและชุดสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง