ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2564 16:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2564 13:56 น.)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค. 2564 09:30 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค. 2564 16:57 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านงานยุติธรรมสู่ประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค. 2564 16:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 ม.ค. 2564 16:44 น.)
(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2/2) (20 ม.ค. 2564 17:45 น.)
(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1/2) (20 ม.ค. 2564 17:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจของกองทุนยุติธรรมด้านการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564 14:24 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   (19 ม.ค. 2564 16:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (19 ม.ค. 2564 15:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อโปสเตอร์เผยแพร่สร้างการรับรู้กฎหมาย บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรมช่องทางติดต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2564 14:07 น.)