ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในการประชุมรับรางวัลของสมาคมการราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศ (International Corrections Prisons Association หรือ ICPA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดน่าน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 18 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10 จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ ร่างคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการฯ /ร่างประกาศ /ร่างเอกสารประกวดประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการยกระดับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของที่ระลึก จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือรวมเล่มกฏหมาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง