ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองทุนยุติธรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2566 16:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองทุนยุติธรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2566 16:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองทุนยุติธรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2566 16:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อนิทรรศการในรูปแบบโรลอัพ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองทุนยุติธรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2566 14:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ (เครื่อง GFMIS) ของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2566 09:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ Cooling ชุดที่ ๒ ตัวที่ ๑ อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2566 16:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอาคารกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มี.ค. 2566 16:28 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์หมายเลข L๑ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ภายในอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2566 14:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน รัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๓ - ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2566 14:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๕๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘กน ๙๓๓๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2566 10:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย ไฟโลโก้ป้ายกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2566 10:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อนิทรรศการในรูปแบบโรลอัพ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองทุนุยติธรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2566 20:28 น.)