ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2561 จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 17:02 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมแซมประตูกองบริหารการคลัง เปลี่ยนโช๊ค 2 จุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 17:00 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำการย้ายจุดโทรทัศน์และเปลี่ยนสายไฟใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 16:58 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำสื่อประเภทผ้าเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้กฎหมายบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรมช่องทางติดต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 16:35 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำวีดีทัศน์กำลังใจฯ ครบรอบ 12 ปี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 15:16 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำตรายาง จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 15:13 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 15:11 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 15:06 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 15:05 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 15:04 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(44.12.17.00) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 13:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องจ้างจัดพิมพ์ถอดบทเรียนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการปัญญาบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 13:29 น.)