ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 11:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 11:52 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 11:12 น.)
ยกเลิกประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย) จำนวน 1 เครื่อง (16 ก.ย. 2562 10:34 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน ๒ รายการ (16 ก.ย. 2562 09:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562 14:30 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562 14:22 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสื่อสัญญาณเครือข่ายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562 11:16 น.)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส 2 คัน และรถตู้ 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการทบทวนผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562 10:32 น.)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส 2 คัน และรถตู้ 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการทบทวนผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562 10:32 น.)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส 2 คัน และรถตู้ 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการทบทวนผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562 10:32 น.)