ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานเรื่อง การสำรวจข้อมูลชุมชนในหมู่บ้านสาละวะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562 10:03 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และกิจกรรมออกร้านกำลังใจในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” โดยวิธีคัดเลือก (28 มิ.ย. 2562 10:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศใช้ในโครงการจัดงาน องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562 13:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (27 มิ.ย. 2562 10:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (เก๋ง) เดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562 15:56 น.)
ร่าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อใช้ในโครงการองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มิ.ย. 2562 15:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Web Services) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2562 16:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฏษ 2819 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562 15:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมด้านหน้ารถยนต์รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ 4470 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562 17:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังในการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562 15:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้) ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562 11:32 น.)
ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network and Security Operation Center (NOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย. 2562 16:20 น.)