ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 1111 กด 77 ให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,620 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง การจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมในโครงการจัดงาน องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในสังคมไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 2 กง 7870 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง