ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่รถยนต์พร้อมเปลี่ยนรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ญอ ๑๒๘๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 2566 11:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ญอ ๑๒๘๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2566 15:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี รายนางสาวจุมพฏา ขันทอง ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2566 10:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี รายนางสาวพชิตา เลื่อนล่อง ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2566 10:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง รายนายกิตติ์ รวีธรรมกิจยิ่งยง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2565 11:18 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ "รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงยุติธรรม" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2565 13:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2565 10:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (26 ธ.ค. 2565 15:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2565 14:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2565 11:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2565 10:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (22 ธ.ค. 2565 14:15 น.)