ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจด้านงานยุติธรรมในรูปแบบวารสารยุติธรรม ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2563 13:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563 10:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ณ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563 09:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ณ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563 08:44 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2563 10:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2563 08:44 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563 10:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563 08:51 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.พ. 2563 15:49 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) โครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563 13:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563 11:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ระยะเวลา 5 วัน ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563 11:33 น.)