ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อกอง/สำนัก และจัดทำป้ายบอกทาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี สำหรับใช้ประจำห้องทำงานของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการยกระดับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันในมุมมองสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานโครงการ "กำลังใจ พาเพื่อนกลับบ้าน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกอบการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง