ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างรถโดยสารปรับอากาศและรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563 10:30 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศและรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563 10:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ (Reprinting) การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ใช้ในโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563 09:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2563 10:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำป้ายไม้สำหรับติดผนังหน้าทางเข้าห้องทำงานที่ปรึกษาพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2563 10:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดทำรายงานเรื่อง นักโทษประหารในมิติทางศาสนาพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2563 10:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2563 15:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2563 14:54 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารและชุดสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคู่มือศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมฉบับประชาชนภายใต้โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ โด (14 ก.พ. 2563 08:57 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศ และ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ และตารางแสดงวงเงิน งานประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) กระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2563 17:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 129 ปี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2563 17:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563 14:22 น.)