ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกายเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP และรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกายเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาบริการรถตู้ (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาผลิตกระเป๋า จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตกแต่งบริเวณป้ายกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 และชั้น 2 (ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดซื้อหลอดไฟ จำนวน 40 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดจ้างเช่าบริการไอพีทีวีแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดจ้างรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) เช่าค่าบริการวงจรเครือข่าย ISDN ประเภท BIA สำหรับสำรองการประชุมทางไกลผ่านจอกถาพ VTC