ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนผลงานโครงการกำลังใจฯ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563 15:28 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานสร้างสรรค์ของเยาวชนเพื่อความสามัคคีปรองดองและสังคมสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563 15:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารและชุดสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563 13:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างจัดทำรายงานเรื่อง ประวัติศาสตร์ของความเป็นทาส (ในเรือนจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563 13:21 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (8 พ.ค. 2563 15:44 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2563 11:24 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจในพระดำริฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2563 10:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างผลิตเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2563 09:01 น.)
(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ค. 2563 18:07 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Learning Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (5 พ.ค. 2563 16:24 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ค. 2563 09:35 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อตู้เย็น ขนาดไม่เกิน ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ค. 2563 09:34 น.)