ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวิเคราะห์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้บทบาทกระบวนการยุติธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษและจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามผู้พ้นโทษเพื่อสังคมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและคืนท
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการจัดทำสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของโอกาสและการฝึกอาชีพผู้พ้นโทษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและคืนทุนมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ชุมชนกาแลตาแป อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวัสดุแบบพิมพ์จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มเอกสารเพื่อใช้สำหรับจัดเก็บสำนวนของสำนักงานกองทุนยุติธรรมจำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 5 โครงการ)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี งปม. พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)