ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะเพื่อรองรับการรักษาความสะอาดประจำอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 18:13 น.)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2562 15:24 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่ง นายช่างอาวุโส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:50 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บแบบรูปและถ่ายแบบรูปงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งสถาปนิก ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:31 น.)