ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องการจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เรื่องการจ้างโครงการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม(การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฎศ 7514 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 2กง7928 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถอดบทเรียนเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งผลืตเอกสารใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถอดบทเรียนเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จ.นครศรีธรรมราชและจ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม รุ่นที่ 6 จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง