สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561

รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561