ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (30 ธ.ค. 2564 10:00 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ฯ สำหรับตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (30 ธ.ค. 2564 09:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (28 ธ.ค. 2564 15:26 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (28 ธ.ค. 2564 13:53 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ (22 ธ.ค. 2564 16:06 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดี กรมคุมประพฤติ (22 ธ.ค. 2564 16:05 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดี กรมบังคับคดี (22 ธ.ค. 2564 16:03 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 ธ.ค. 2564 16:00 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (22 ธ.ค. 2564 11:12 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) สำหรับตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (22 ธ.ค. 2564 11:08 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (17 ธ.ค. 2564 10:45 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (1 ธ.ค. 2564 17:08 น.)