ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (4 ต.ค. 2564 22:27 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดี กรมบังคับคดี (4 ต.ค. 2564 22:25 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (4 ต.ค. 2564 22:24 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (4 ต.ค. 2564 15:52 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (1 ต.ค. 2564 10:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (1 ต.ค. 2564 10:06 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม (30 ก.ย. 2564 16:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (23 ก.ย. 2564 17:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 ก.ย. 2564 17:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 ก.ย. 2564 12:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (15 ก.ย. 2564 15:42 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนเวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (14 ก.ย. 2564 21:17 น.)