ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (25 ส.ค. 2564 15:15 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (24 ส.ค. 2564 17:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (23 ส.ค. 2564 10:17 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (19 ส.ค. 2564 16:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 ก.ค. 2564 16:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 ก.ค. 2564 16:28 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (16 ก.ค. 2564 19:00 น.)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้าย และการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูงและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ประเภทอำนวยการ ระดั (16 ก.ค. 2564 16:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (12 ก.ค. 2564 09:06 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (ด้านภาษาอังกฤษ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (9 ก.ค. 2564 19:38 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (8 ก.ค. 2564 15:06 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (6 ก.ค. 2564 15:18 น.)