ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (29 ส.ค. 2561 14:56 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติมใบสมัคร) (28 ส.ค. 2561 14:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (28 ส.ค. 2561 14:00 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17 ส.ค. 2561 11:20 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ม.6) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (17 ส.ค. 2561 09:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (15 ส.ค. 2561 14:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (10 ส.ค. 2561 16:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (8 ส.ค. 2561 15:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ม.๖) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่บการสอบ (8 ส.ค. 2561 15:09 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่บการสอบ (8 ส.ค. 2561 15:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (3 ส.ค. 2561 14:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักวิชาการเงินเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมถรรนะเพิ่มเติม (3 ส.ค. 2561 13:30 น.)