ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (3 ส.ค. 2561 14:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักวิชาการเงินเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมถรรนะเพิ่มเติม (3 ส.ค. 2561 13:30 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (3 ส.ค. 2561 13:28 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ (31 ก.ค. 2561 11:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานธุรการ (ม.๖) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (26 ก.ค. 2561 11:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (26 ก.ค. 2561 11:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (26 ก.ค. 2561 11:30 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ (24 ก.ค. 2561 15:34 น.)
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (24 ก.ค. 2561 15:32 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (23 ก.ค. 2561 14:33 น.)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (12 ก.ค. 2561 13:07 น.)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (6 ก.ค. 2561 14:32 น.)