ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (16 ก.ย. 2565 15:03 น.)
ประกาศการดำเนินการคัดเลือกฯเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งทรัพยากรบุคคล (7 ก.ย. 2565 14:27 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (7 ก.ย. 2565 14:24 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (5 ก.ย. 2565 17:24 น.)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (5 ก.ย. 2565 16:40 น.)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (26 ส.ค. 2565 18:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (17 ส.ค. 2565 14:04 น.)
เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (17 ส.ค. 2565 11:24 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (15 ส.ค. 2565 18:20 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (10 ส.ค. 2565 17:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (10 ส.ค. 2565 16:18 น.)
ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม (9 ส.ค. 2565 19:32 น.)