Download

คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายละเอียดการส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และเพลงวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รายละเอียดการส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และเพลงวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๔๖๒ รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๔๖๒

แบบสำรวจ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และยังไม่ผ่านการอบรม กระบวนการที่ ๓ การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี แบบสำรวจ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และยังไม่ผ่านการอบรม กระบวนการที่ ๓ การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

แบบสำรวจ ดูแล้ว 38 ครั้ง

แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

แบบฟอร์ม ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร แบบฟอร์ม ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร

ชุดองค์ควมรู้โครงการฝึกอบรม ชุดองค์ควมรู้โครงการฝึกอบรม

แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ” แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ”

รายงานการศึกษาดูงาน นักบริหารระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 3 รายงานการศึกษาดูงาน นักบริหารระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 3

เอกสารบรรยาย นายธวัชชัย ไทยเขียม รอง ปยธ. TQM เอกสารบรรยาย นายธวัชชัย ไทยเขียม รอง ปยธ. TQM

5ส. ดูแล้ว 13 ครั้ง
Control ดูแล้ว 9 ครั้ง
parayo ดูแล้ว 5 ครั้ง
tqm ดูแล้ว 9 ครั้ง
กิจกรรม เนอแนะ ดูแล้ว 8 ครั้ง
ผังกระจาย ดูแล้ว 11 ครั้ง
ผังกระจาย ดูแล้ว 6 ครั้ง
แบบฟอร์ม ดูแล้ว 8 ครั้ง

โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)