Download

แบบสำรวจ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และยังไม่ผ่านการอบรม กระบวนการที่ ๓ การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี แบบสำรวจ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และยังไม่ผ่านการอบรม กระบวนการที่ ๓ การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

แบบสำรวจ ดูแล้ว 28 ครั้ง

แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

แบบฟอร์ม ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร แบบฟอร์ม ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร

ชุดองค์ควมรู้โครงการฝึกอบรม ชุดองค์ควมรู้โครงการฝึกอบรม

แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ” แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบบตอบรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ”

รายงานการศึกษาดูงาน นักบริหารระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 3 รายงานการศึกษาดูงาน นักบริหารระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 3

เอกสารบรรยาย นายธวัชชัย ไทยเขียม รอง ปยธ. TQM เอกสารบรรยาย นายธวัชชัย ไทยเขียม รอง ปยธ. TQM

5ส. ดูแล้ว 11 ครั้ง
Control ดูแล้ว 7 ครั้ง
parayo ดูแล้ว 4 ครั้ง
tqm ดูแล้ว 8 ครั้ง
กิจกรรม เนอแนะ ดูแล้ว 7 ครั้ง
ผังกระจาย ดูแล้ว 10 ครั้ง
ผังกระจาย ดูแล้ว 5 ครั้ง
แบบฟอร์ม ดูแล้ว 5 ครั้ง

โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๙ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๙

กำหนดการ ดูแล้ว 32 ครั้ง
โครงการ ดูแล้ว 28 ครั้ง
ใบสมัคร ดูแล้ว 17 ครั้ง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 3

กำหนดการ ดูแล้ว 2 ครั้ง
โครงการ ดูแล้ว 3 ครั้ง