• ภารกิจ/หน้าที่
    ภารกิจ/หน้าที่

    การแบ่งงานภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงประกอบด้วย 1. งานธุรการ: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาร...