# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
76091 การมอบหมายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 ต.ค. 2565 15:51 น. รายละเอียด ดูแล้ว 14 ครั้ง
76090 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม 2566 11 ต.ค. 2565 15:49 น. รายละเอียด ดูแล้ว 23 ครั้ง
76089 แผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 5 ต.ค. 2565 13:18 น. แผนตรวจสอบภายใน 2566 ดูแล้ว 13 ครั้ง
76088 แผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 5 ต.ค. 2565 13:18 น. แผนตรวจสอบภายใน 2566 ดูแล้ว 2 ครั้ง
73391 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5ส ตน. 2565 17 ส.ค. 2565 13:22 น. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5ส ตน. 2565 ดูแล้ว 164 ครั้ง
60734 แผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 11 ต.ค. 2564 09:08 น. แผนตรวจสอบภายใน 2565 ดูแล้ว 15 ครั้ง
74512 แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 6 ต.ค. 2563 17:48 น. รายละเอียด ดูแล้ว 3 ครั้ง
74511 แผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 6 ต.ค. 2563 17:45 น. รายละเอียด ดูแล้ว 1 ครั้ง
36864 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม 2563 30 ต.ค. 2562 13:14 น. กฎบัตร และกรอบคุณธรรมฯ 2563 ดูแล้ว 173 ครั้ง
36256 คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 279/2562 ลว 4 ต.ค. 62 เรื่อง แต่งตั้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม 10 ต.ค. 2562 15:38 น. คำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ดูแล้ว 49 ครั้ง
36255 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ต.ค. 2562 15:34 น. รายละเอียด ดูแล้ว 78 ครั้ง
29464 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/858 ลว 15 มี.ค. 62) 1 เม.ย. 2562 11:19 น. บันทึก ดูแล้ว 49 ครั้ง