# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
29464 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/858 ลว 15 มี.ค. 62) 1 เม.ย. 2562 11:19 น. บันทึก ดูแล้ว 17 ครั้ง
23106 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 16 ต.ค. 2561 14:31 น. กฎกระทรวง ดูแล้ว 6 ครั้ง
22466 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม 2562 25 ก.ย. 2561 16:40 น. กฎบัตร ดูแล้ว 25 ครั้ง
กรอบคุณธรรม ดูแล้ว 15 ครั้ง
15608 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ก.พ. 2561 15:13 น. แนวทางการตรวจสอบฯ ดูแล้ว 32 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง 2561 ดูแล้ว 7 ครั้ง
22430 ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ม.ค. 2561 10:26 น. รายละเอียด ดูแล้ว 11 ครั้ง
11486 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 ต.ค. 2560 10:46 น. แผนการตรวจสอบภายใน 2561_pdf ดูแล้ว 74 ครั้ง
11211 สำเนาคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 255/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม) 18 ก.ย. 2560 11:40 น. สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป. ที่ 255/2560 ดูแล้ว 36 ครั้ง
10107 กฎบัตรและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 2560 25 ก.ค. 2560 17:17 น. รายละเอียด ดูแล้ว 33 ครั้ง
8803 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 12 เม.ย. 2560 15:54 น. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน_pdf ดูแล้ว 39 ครั้ง
6025 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8 มี.ค. 2560 13:52 น. สิ่งที่ส่งมาด้วย ดูแล้ว 35 ครั้ง
5993 กฏกระทรวง แบ่งส่วนรรชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 8 มี.ค. 2560 11:21 น. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) ดูแล้ว 28 ครั้ง