# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
36864 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม 2563 30 ต.ค. 2562 13:14 น. กฎบัตร และกรอบคุณธรรมฯ 2563 ดูแล้ว 60 ครั้ง
36256 คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 279/2562 ลว 4 ต.ค. 62 เรื่อง แต่งตั้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม 10 ต.ค. 2562 15:38 น. คำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ดูแล้ว 19 ครั้ง
36255 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ต.ค. 2562 15:34 น. รายละเอียด ดูแล้ว 47 ครั้ง
29464 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/858 ลว 15 มี.ค. 62) 1 เม.ย. 2562 11:19 น. บันทึก ดูแล้ว 36 ครั้ง
23106 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 16 ต.ค. 2561 14:31 น. กฎกระทรวง ดูแล้ว 12 ครั้ง
22466 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม 2562 25 ก.ย. 2561 16:40 น. กฎบัตร ดูแล้ว 33 ครั้ง
กรอบคุณธรรม ดูแล้ว 18 ครั้ง
15608 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ก.พ. 2561 15:13 น. แนวทางการตรวจสอบฯ ดูแล้ว 40 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง 2561 ดูแล้ว 10 ครั้ง
22430 ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ม.ค. 2561 10:26 น. รายละเอียด ดูแล้ว 18 ครั้ง
11486 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 ต.ค. 2560 10:46 น. แผนการตรวจสอบภายใน 2561_pdf ดูแล้ว 80 ครั้ง
11211 สำเนาคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 255/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม) 18 ก.ย. 2560 11:40 น. สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป. ที่ 255/2560 ดูแล้ว 46 ครั้ง
10107 กฎบัตรและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 2560 25 ก.ค. 2560 17:17 น. รายละเอียด ดูแล้ว 34 ครั้ง
8803 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 12 เม.ย. 2560 15:54 น. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน_pdf ดูแล้ว 44 ครั้ง