แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ปัญหาหนี้นอกระบบ ==> แก้ได้

ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ได้

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีพันตำรวจโทวีรวัชร์ เดชบุญภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯ

ขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี) เจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบ อำพราง ในการทำสัญญา ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกทวงหนี้ ถูกฟ้องคดีร้องดำเนินคดี สามารถโทรศัพท์มาได้ที่ 0 2575 3344 โทรสาร 0 2575 3355

เข้ามาพบเจ้าหน้าที่หรือยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ
ท่านสามารถเดินทางมาด้วยตัวเองหรือส่งจดหมายร้องขอความช่วยเหลือมาได้ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมไปรษณีย์ ชั้น 4 เลขที่ 88 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้
The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมทางแพ่งพื้นฐานให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกน่าเบื่อ
ให้รู้จักหน่วยงานที่สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ เรียนรู้หลักการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเผยแพร่ความรู้
- หนังสือคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 6)
- จากเรื่องจริงสู่เรื่องสั้น “ยังมีหวัง”
- หนังสือเรื่องสั้น “เหยื่อ ๑๘ กลโกงหนี้นอกระบบ”
- สื่อเผยแพร่ความรู้ชุดชีวิตลุงตุ้ง 
- ชุดวีดีทัศน์อธิบายหนี้นอกระบบ 
- แวะเยี่ยมชมพูดคุยหรือแจ้งข้อมูล (Facebook ศนธ.)

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง