การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและแพะในคดีอาญา

การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและแพะในคดีอาญา


        หากคุณเป็น “ผู้เสียหาย” ที่ได้รับความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้น เช่น ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกลูกหลง หรือถูกข่มขืน หรือต้องกลายเป็น “แพะ” ติดคุกทั้ง ๆ ที่คุณไม่มีความผิด คุณสามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยยื่นคำขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร เอ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 – 4 (พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง สถานีตำรวจทั่วทุกสถานี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระทำความผิด หรือนับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ https://goo.gl/B53aZh

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง