การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

        หากท่านเกิดข้อพิพาทเบาะแว้งระหว่างกันในชุมชน ในฐานะที่เป็นคู่พิพาทกัน ต่างคนย่อมต่างต้องการให้ตนเองได้รับความยุติธรรมมากที่สุด การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้มาพูดคุยกันเพื่อช่วยกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและหาแนวทางระงับข้อพิพาทที่ทุกฝ่ายพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางไปศาล ค่าจ้างทนาย ที่จะต้องเสียไปในการต่อสู้ดำเนินคดี ทั้งนี้ หากประสงค์ขอรับบริการสามารถติดต่อได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร 02 141 2768 โทรสาร 02 141 9674 หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ https://goo.gl/LMe9zC

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง