การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

กรมพินิจฯ

1. ป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เด็กและเยาวชนก้าวพลาด
     - รับมืออย่างไรเมื่อลูกเปลี่ยนไป
     - ทำอย่างไรเมื่อลูกมีพฤติกรรมเสี่ยง
     - เมื่อนักเรียนเป็นนักเลง
2. ทำอย่างไรเมื่อลูกถูกจับหรือถูกดำเนินคดี
     - ขอปล่อยตัวชั่วคราว
     - พบเจ้าหน้าที่สถานพินิจ
     - การดูแลระหว่างดำเนินคดี
3. มื่อศาลพิพากษาว่าลูกมีความผิด
     - คุมประพฤติ
     - ส่งศูนย์ฝึก
        + การดูแลเด็กและเยาวชน
        + การจัดการศึกษาและอาชีพ
        + การแก้ไขพฤติกรรม
        + การเยี่ยม
        + การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
        + ร่วมหุ้นส่วนในการพัฒนาเด็ก/เยาวชน
4. เมื่อลูกกลับคืนสู่สังคม
     - การติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา
     - ร่วมส่งเสริมเด็กดีสู่สังคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.djop.go.th/sustainable/index.htm

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง