การคืนคนดีสู่สังคม

กรมราชทัณฑ์

        กรมราชทัณฑ์ได้ให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง ในการสอบถามสถานที่คุมขังของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้บริการญาติเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้บริการแก่ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษในการขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการติดต่อกับกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำและทัณฑสถาน ในการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง ถ่ายภาพ ภาพยนต์ วีดีทัศน์ ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน การติดต่อขอข้อมูลเพื่อทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือขออนุญาตเข้าไปศึกษาดูงานภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.correct.go.th/infocorrect/


กรมคุมประพฤติ

        กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยมีพนักงานคุมประพฤติทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับเป็นคนดี มีงานและอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากทำหน้าที่คุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแล้ว พนักงานคุมประพฤติ ยังทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจที่อาจใช้การคุมประพฤติและมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกกับผู้กระทำผิดกลุ่มต่างๆ

        ผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วยผู้กระทำผิดคดีอาญาซึ่งอาจต้องรับโทษจำคุก แต่ศาลให้โอกาสโดยการรอการลงโทษจำคุกหรือรอกำหนดโทษ ผู้ที่รับโทษจำคุกมาแล้วแต่ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด และเด็กและเยาวชนที่ศาลเยาวชนฯ สั่งให้คุมประพฤติ

        การคุมประพฤติจึงเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกที่สำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดที่ไม่ได้กระทำผิดในคดีร้ายแรงหรือได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ได้รับโอกาสกลับมาอยู่กับครอบครัว โดยไม่ต้องถูกจำคุก ภายใต้การคุมประพฤติ ซึ่งนอกจากพนักงานคุมประพฤติแล้วยังมีเครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชนที่ร่วมมือกับกรมคุมประพฤติในการทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.probation.go.th/dop_thpob

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง