กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฐานข้อมูลระเบิดอาเซียน ครั้งที่ ๓

20 ก.ค. 2560 16:00 น. 885 ครั้ง

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมไอยราแกรนด์พัทยา จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลระเบิดอาเซียน ครั้งที่ ๓

จัดโดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ร่วมกับเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน

Asian Forensic Science Network Trace Evidence Workgroup (AFSN TEWG)

โดยมี นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของอาเซียน ทั้งหมด ๙ ประเทศ

ประกอบด้วย ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เกาหลี  จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน

 เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจพิสูจน์ระเบิดร่วมกัน

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. John Desmond Kelleher

ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดจาก Victoria Police Forensic Services Centre ประเทศออสเตรเลีย

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน์สารระเบิดในคดีต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

และคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Intelligent work in Southern Bomb case  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด