สยจ.เชียงใหม่ สาขาฝาง นำบริการด้านงานยุติธรรมสู่ประชาชน

20 ก.ค. 2560 16:54 น. 526 ครั้ง

          เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำบริการของสำนักงานฯ อาทิ การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม, การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา, การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
และการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน หมู่ ๓ บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการอำเภอฝางเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีมงคล ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด