สยจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

20 ก.ค. 2560 17:00 น. 587 ครั้ง

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอลาดยาว จำนวน ๔ ศูนย์ ประกอบด้วย ๑. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังเมือง ๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมาบแก ๓. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองยาว ๔. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมเชิงรุกฯ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบคณะกรรมการเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โดยสำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๕ ด้าน และให้คำแนะนำด้านการประสานความร่วมมือในการส่งต่อขอรับบริการงานยุติธรรมจังหวัดจากคลินิกยุติธรรม กองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาฯ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์สามารถนำบริการช่วยเหลือเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชุมชนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด